Facebook
Google+
5/5

בישראל בניגוד למדינות אחרות אין מס ירושה, כך שכספים של אדם שנפטר המתקבלים אצל יורשיו אינם חייבים במס הכנסה.
במידה וישנם הכנסות אשר נובעות מנכסים של הנפטר לאחר יום הפטירה, יורשיו יהיו חייבים במס, כל אחד על פי חלקו.

 

האם ניתן להגיש החזר מס לאדם שנפטר?

כן בהחלט ניתן להגיש החזר מס לאדם שנפטר, בכפוף למגבלת דרישת החזר מס כלומר עד 6 שנים אחורה.
לצורך דרישת החזר מס לאדם שנפטר יש להגיש דוח החזר מס לשנים שבהם היה לו החזר מס. רצוי לצרף צו קיום צוואה של הנפטר המייעד את כספי החזרי המס ליורשים.

כיצד יסווגו כספים מעסק אשר התקבלו לאחר הפטירה בגין הכנסה עסקית?

כספים שהגיעו לידי היורשים לאחר פטירת קרוב משפחתם, בגין עסק ואשר לא חויבו אצל המנוח , יסווגו כהכנסות היורשים.
ניתן לבצע תכנון מס לפי סעיף 8ג לפקודת מס הכנסה, כך שההכנסה תיוחס לנפטר.

כיצד יסווגו כספים  משכר עבודה של הנפטר אשר התקבלו לאחר הפטירה? 

שכר המתקבל בשל משכורת של הנפטר ייוחס לנפטר במידה והתקבלו בשנת הפטירה.
במידה ושכר העבודה של הנפטר התקבל בשנים שלאחר שנת הפטירה ההכנסה תסווג כהכנסת הנפטר בשנה שבה התקבלה. 
במקרה זה הנפטר לא יהיה זכאי לנקודות זיכוי, ניתן לבקש להסיט את כספים אלו לשנת הפטירה על פי סעיף 8ג לפקודת מס הכנסה.

פריסת מס פיצוים עד 6 שנים ופטירה לפני סיום שנות הפריסה?

במידה ונפטר הנישום טרם הסתיים שנות פריסת מס שביצע עקב פרישה, במקרה זה
תבוצע חלוקה מחדש אשר תסתיים בשנת הפטירה.
ניתן גם לבקש כי סך יתרת שנות הפריסה שלא נוצלו ימוסו בשנת הפטירה.
אפשרות נוספת, המשך פריסה וכניסה לנעלי המוריש, כך שיבוצע חישוב נפרד לכל אחד מיורשי הנפטר בכפוף להגשת דוח למס הכנסה לכל אחד מהיורשים.
כל אחד מהיורשים ישלם שיעור מס על פי הכנסתו, וסכומי פריסת המס יתווספו להכנסתו החייבת.