בסיום העסקה תשלום הפיצויים יתבצע בחלקו על ידי המעסיק כלומר החלק שלא הופרש (במידה והעובד פוטר)
והחלק שהופקד לקופה ישולם לעובד על ידי חברת הביטוח.

על מנת לשחרר את כספי הפיצויים על המעסיק להעביר לעובד טופס 161 וכן ליידע את הקופה על שחרור הכספים.
חברת הביטוח תשחרר את כספי הפיצוים רק לאחר הודעת המעסיק ואישור מס הכנסה על המס שיש לנכות
בגין כספי הפיצויים.

האם פיצוי פיטורין חייבים במס הכנסה?

פיצוי פיטורין פטורים ממס עד גובה שכר חודש אחרון כפול מספר שנות עבודה של העובד.
במקרה זה יש תקרת פטור בגין כספי הפיצויים שעומדת על סך של 12,420 ש”ח לשנה.
כאשר השכר שבגינו מחשבים את פיצוי הפיטורין נמוך מתקרת הפטור השנתית ניתן לבקש כי החישוב
לצורך חישוב פטור ממס בגין פיצוי הפיטורין יהיה 1.5 משכורת לכל שנת וותק אך בכל מקרה שלא יעלה על תקרת הפטור
השנתית של 12,420 ש”ח.

החזר מס פיטורין, תשלום מס בגין משיכת פיצוי פיטורין איך זה קורה?

במקרה והשכר שלך גבוה מתקרת הפטור וכספי הפיטורין ששולמו לך בחלקם חייבים במס.
עליך לדעת שהם ימוסו לפי המס השולי שחל עליך בשנת הפיטורין.
במקרה זה במידה ומשכת את הכספים מחברת הביטוח לאחר אישור ניכוי המס אשר קיבלת מפקיד השומה
יהיה כדאי לבדוק האם מגיע לך החזר מס או חלילה תשלום מס.

משרדנו מבצע סימולציה טרום הגשת החזר מס פיטורין כך שלא יווצר תאונת מס.