Facebook
Google+
5/5

 21.03.2020- מאת י.טולדנו רואה חשבון 

 

משכתם פנסיה לפני המועד ? סיכוי טוב שמגיע לכם החזר מס 

המאמר הבא יעסוק בנושאים הבאים:

1. באילו מקרים מגיע החזר מס בגין משיכת פנסיה
2. משיכת פנסיה ותאונת מס
3. איך ניתן למשוך פנסיה ללא ניכוי מס?

1. באילו מקרים מגיע החזר מס בגין משיכת פנסיה?

 במידה ומשכת פנסיה מקרן הפנסיה שלך לפני המועד ונוכה לך מס בשיעור של 35% ייתכן ומגיע לך החזר מס.
הסיבה לכך יכולה להיות עקב הכנסות נמוכות בשנת המשיכה.
שים לב משיכת פנסיה ממוסה על פי שיעור המס השולי או 35% כגבוה מבינהם.
שיעור המס הגבוה שממוסה על משיכת פנסיה נובע מהסיבה שהמדינה איננה מעוניינת לעודד את האזרחים למשוך את כספי החסכון שלהם המיועד לגיל הפרישה.

דוגמה למצב של הכנסות מועטות והחזר מס בגין משיכת פנסיה: 

האזרח משה רווק ללא ילדים תושב ישראל, הכנסה ממשכורת שנתית בסך של 30 אלף 
בנוסף באותה שנה משך פנסיה בסך של 10 אלף ש”ח ונוכה לו מס בסך של 3,500 ש”ח (35% ניכוי מס) 
כמה החזר מס מגיע למשה?

בגין הכנסה של 30 אלף ממשכורת לא נוכה מס 
משכורת שנתית – 30,000
מס לשלם – 3,000 (שיעור מס 10%) 
זיכוי מס תושב ישראל-  5,886 ש”ח  ( 2.25 נקודות זיכוי – כפול 2,616 ש”ח = 5,886 ש”ח) 
—————————————————-

עודף זיכוי 2,886 ש”ח
כעת נתיחס להכנסותו של משה בגין משיכת הפנסיה 

משיכת  הפנסיה לפני המועד סך של  10,000
ניכוי מס 3,500 

החזר המס במקרה זה יהיה  2,886 ש”ח

מקרים נוספים שמזכים במשיכת פנסיה: 
1. נקודות זיכוי ילדים
2. נקודת זיכוי סיום תואר
3. נקודות  זיכוי ילדים לקוי למידה
4. נקודת זיכוי בן זוג נכה

חשוב לבצע סימולציה טרם ההגשה לדרישת החזר מס על מנת לא לגרום לתאונת מס.

משיכת פנסיה ותאונת מס
משכתי פנסיה ניכוי לי מס גבוה ולאחר שהגשתי דרישה להחזר מס דרשו ממני ברשות המיסים לשלם להם מס נוסף, איך ייתכן?

הכלל הוא שכספי הפנסיה הנמשכים לפני המועד לפני גיל הפנסיה ממוסים בשיעור של 35% או שיעור המס השולי החל עליך
  כגבוה מבינהם.
כך במידה והיה לך שכר בשנה שבה משכת את הפנסיה, בגובה מס של יותר מ35% מס, משיכת הפנסיה תמוסה על פי שיעור המס השולי שלך לאותה השנה.

לדוגמה:
למשה הכנסות ממשכורת שנתית בסך של 506,000 ש”ח 
באותה השנה משה רצה לעזור לילדים שלו ברכישת בית ומשך פנסיה בסך של 20,000 ש”ח. 
קרן הפנסיה ניכתה מס למשה בגין המשיכה סך של 7,000 ש”ח.

למעשה היות ובשכר משה בשיעור מס שולי של 47% מס 
בגין משיכת הפנסיה הוא אמור להיות ממוסה בשיעור מס של 47% ולא שיעור המס שנוכה לו 35%.

במצב הנ”ל לא מגישים דרישה להחזר מס לרשות המיסים.

איך למשוך את כספי הפנסיה לפני המועד ולא לשלם מס?

קיימים 4 מצבים המאפשרים משיכת פנסיה ללא ניכוי מס וזה  במעמד משיכת הכסף מחברת הביטוח, להלן המקרים:

1. פטור ממס בגין משיכת פנסיה עקב הכנסות נמוכות.

במידה והכנסות שלך בתקופה של 3 חודשים לפני הגשת הבקשה למשיכת פנסיה של שני בני הזוג יחד נמוכה 
מהכנסה מזערית שווה לסכום שכר המינימום לחודש כ5,300 ש”ח.
יש לקחת בחשבון גם הכנסות מקצבת ילדים.

דוגמה: 
נאמר והכנסות שני בני הזוג לחודש 9,000 ש”ח,  שכר המינימום כפול 2 שווה ל 10,600 ש”ח
כך שסך המשיכה שתהיה פטורה ממס הינה 1,600 ש”ח לשני בני הזוג לחודש.

כדי להיות זכאי לפטור יש לצרף טופס 159א

2. פטור ממס בגין משיכת פנסיה במקרה של הוצאות רפואויות

במידה וההוצאות הרפואיות של המבוטח או של קרובו לא כולל הוצאות טיפולי שיניים גבוהות ממחצית ההכנסה השנתית שלו
או של בן זוגו או של קרובו שבגינו ההוצאות הרפואיות ישולם למבוטח סכום ההוצאות הרפואיות בפטור ממס.

קרובו -בן זוג, הורה, הורי הורה, צאצא ובן זוג של כל אחד מאלה.

דוגמה: 
הכנסתה השנתית של המבוטח הינה בסך של 90 אלף ש”ח
ההוצאות הרפואיות באותה שנה הינם בסך של 60אלף ש”ח, היות וזה גבוה ממחצית הכנסה השנתית קרן הפנסיה תאפשר משיכה בפטור ממס.

יש לפנות לקרן הפנסיה לאחר קבלת אישור מרשות המיסים בגובה הפטור.

3. פטור ממס בגין משיכת פנסיה במקרה של נכות

במידה ויש לך שיעור נכות של 75 אחוז ויותר והנכות הינה לכל חייך, תוכל לבקש למשוך את כספי קרן הפנסיה בפטור ממס.
שים לב שלא יהיה ניתן למשוך כספים במידה והצטרפת לקרן הפנסיה כאשר הנך כבר נכה.
המשיכה בפטור למעשה אפשרית במידה והנכות הינה תוצאה של פגיעה או מחלה שאירעה לאחר הצטרפות המבוטח.

4. פטור ממס משיכת פנסיה עקב מוות של המבוטח

מוטב בקרן הפנסיה של המבוטח יוכל למשוך את כספי הפנסיה בפטור ממס בסכום הוני
שאריו של המבוטח לא יוכלו את הכספים אלא יקבלו קצבה חודשית מקרן הפנסיה.

  

 

סגירת תפריט
Call Now Button צרו קשר
WhatsApp chat
דילוג לתוכן