במידה ובין השנים 2016-2021 היית שכיר
או גמלאי ונוכה לך מס מתלוש השכר קיים סיכוי כי הנך זכאי להחזר מס לפניך שאלון הבא לברר זכאותך להחזר מס