במידה ובין השנים 2015-2020 היית שכיר
או גמלאי ונוכה לך מס מתלוש השכר קיים סיכוי כי הנך זכאי להחזר מס לפניך שאלון הבא לברר זכאותך להחזר מס